ಮುಖಪುಟ >> ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

Notifications for Recruitment of Graduate Primary Teachers for 6-8 Classes - 2017.

Final Selection/Allotment list for Admission to D.El.Ed/DP.Ed Courses 2017-18.

Final Key Answers of KARTET-2016.

1:1 Main Selection List for The Post of Secondary School Assistant Teachers Grade II and Physical Education Teachers Grade I for the year 2014-15.

Government Order regarding Fee Exemption for BCM students.

 


ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ :

One of the directive principles of State Policy enunciated in the Constitution of India relates to providing free and compulsory education for all children in the country up to the age of 14 within a period of 10 years from the date of commencement of the Constitution.

read more >>

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್